ios-telephone

Stærke fortællinger, historisk samarbejde og unik beliggenhed

Et projekt under udvikling

Aalborg Kommune, Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv samarbejder om at synliggøre Aalborghus Slots potentiale som mulig kultur- og hverdagsdestination.

Slottet ejes af Slots- og Kulturstyrelsen, og Statsforvaltningens afdeling i Nordjylland og lokale iværksættere er lejere. Deres arbejde og arbejdssted er uforandret, og de har deres egne hjemmesider.

Projektudviklingen pågår i 2017 og 2018, hvorefter der skal træffes beslutning om projektets fremtid.

Ambitionen

Aalborghus har hele pakken. Et smukt bygnings- og befæstningsværk, stærke historiske fortællinger og en unik placering midt i byen og langs havnefronten.

Ambitionen er, at Aalborghus slot skal være en nyskabende historisk og kulturel ramme om Aalborgs udvikling og betydning nationalt og internationalt.

Vores historie og kulturarv skal gøres nærværende for et større publikum. Et publikum, som både omfatter den daglige bruger og gæst og nationale og internationale gæster.

Ved at give arkiv og museum et fysisk arbejdsfællesskab på slottet vil der opstå en synergi mellem specialiserede fagfæller, som kan sikre en høj kvalitet i udstillinger og forny mulighederne i brugernes historiske oplevelse.

Arkivet og museet kan sammen skabe en helhedsoplevelse af vores fælles historie og kulturarv, som kan iscenesættes stemningsfuldt og særegent på Aalborghus Slot, der i sig selv udgør et monument over Aalborgs udvikling.

Slottet er tillige et smukt grønt åndehul med store rekreative potentialer. Slottets volde, gårdsplads og park er centralt placeret mellem by og fjord og også kan medvirke at etablere nye forbindelsen mellem Aalborgs midtby og havnefront. Slottet bidrager unikt til havnefronten som en kulturel akse og til Aalborg som videns- og kulturby.

Slottets potentialer

Aalborghus Slot har potentialet til at blive:

 • En unik kulturdestination for historie og kulturarv
 • En smuk ramme om moderne formidling af historie og kulturarv med stærke internationale, nationale og lokale fortællinger
 • En attraktiv hverdagsdestination midt i Aalborg med et smukt ude-areal og med plads til et rigt fritids- og kulturliv
 • Et kvalitetstilbud til publikum hvor bl.a. historie, kultur, æstetik og rekreative formål kan forenes i en totaloplevelse
 • Et afsæt for et stærkt arbejdsfællesskab mellem museum og arkiv
 • Et enestående bindeled mellem slot, fjord og havnefront, park og by
 • En dynamo for byens og havnefrontens videre udvikling
 • Et nyt mødested i byens hverdagsliv

De fysiske rammer

Slottets matrikel har et samlet areal på 19.051 m2. Heraf er 1360 m2 bebygget  og de resterende 17.690 m2 er udeareal i form af volde, park og gårdsplads.

Bygningsværket består af 3 eksisterende fløje til nord, syd og øst. Vestfløjen er ikke længere eksisterende, men den kan dokumenteres, og kan derfor evt. komme i betragtning som nybyggeri.

Hovedfløjene til nord og øst står hvidkalkede på voldsiden, mens facaderne mod gården, samt den lille sydfløj, står i rødmalet bindingsværk med hvidkalkede tavl. Vinduerne er hvide og overvejende torammede og småsprossede, og alle døre er malet i samme røde farve som bindingsværket. Tagene er hovedsagligt belagt med vingetegl.

Bygningsværket samlede bruttoareal er på 3.552 m2 – men en forholdsvis stor del af bygningen udgøres af de tykke forsvarsmure mod nord og vest, og det anvendelige nettoareal er derfor nærmere 3.000 m2.

Hvis Aalborghus skal realiseres ambitiøst som et tidssvarende museum og arkiv og med moderne publikumsfaciliteter, som fx café og butik, så er der sandsynligvis behov for 800-1.000 ekstra kvadratmetre, fx i form af nybyggeri

Økonomi – fra drøm til realitet

BARK Rådgivning har udarbejdet en udviklingsplan for Aalborghus-projektet. Vurderingen er, at transformation af slottet til kulturdestination vil koste ca. 195 mio. kr. ex. moms i anlægsudgifter. Der er tale om et forsigtigt overslag baseret på estimater, og anlægsøkonomien vil naturligvis ændre sig ift. projektet evt. videre udvikling.

Overslaget tager forbehold for bl.a. tilstands- og byggetekniske undersøgelser, arkæologiske undersøgelser, en endelig rumprogrammering og det arkitektoniske ambitionsniveau. Faktorer der hver for sig kan ændre anlægsøkonomien væsentligt.

Der er ikke foretaget beregninger af øgede driftsudgifter, vedligehold mv.

De næste skridt

Projektet skal i 2017 og 2018 arbejde med forskellige undersøgelser og analyser, som kan dokumentere slottets muligheder og udfordringer. Disse danner baggrund for dialog og beslutning om projektets fremtid.

Projektets aktuelle og kommende opgaver er bl.a.:

 • En analyse af slottet som bygning – en udvidet tilstandsrapport, bl.a. med arkæologisk vinkel og overvejelser om restaureringsholdning
 • Slottets bæredygtighed som kultur- og hverdagsdestination – bla. analyser af slottets oplevelsesøkonomiske potentiale, publikum, forretningsmodeller og samarbejde omverden.
 • Inddragelse af brugere og interesserede i projektet.

 

 

Holdet bag

Projektudviklingen af Aalborghus Slot bygger på et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum (NHM).

 • Mads Duedahl, rådmand (V), Sundheds- og Kulturudvalget, Aalborg Kommune
 • Hans Henrik Henriksen, rådmand (A), By- og Landskabsudvalget, Aalborg Kommune
 • Lis Rom Andersen, kulturchef, Aalborg Kommune
 • Peter Munk, ejendomschef, Aalborg Kommune
 • Peder Baltzer Nielsen, stadarkitekt, Aalborg Kommune
 • Jesper Thomassen, stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv
 • Lars Chr. Nørbach, direktør, NHM
 • Leif Sondrup, bestyrelsesformand, NHM
 • Brian Hansen, byggerådgiver, Aalborg Kommune
 • Thomas Birket-Smith, byplanlægger, Aalborg Kommune
 • Flemming Nielsen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv
 • Morten Pedersen, afdelingsleder, NHM
 • Carsten Abildgaard, økonomikonsulent, Aalborg Kommune
 • Betina Tønder, kulturkonsulent, Aalborg Kommune

Projektet er desuden i positiv dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og fonde, som har vist en forhåndsinteresse i projektet.